ឈុតកម្រាលពូក + ស្រោមខ្នើយ + ជាមួយនឹងស្រោមភួយ

$7.60
ភាពអាចរកបាន: 50
SKU
8301010076
ឥតគិតថ្លៃ:
ទិញចាប់ពី 10$ ឡើងទៅ free ដឹកជ

ឈ្មោះទំនិញ : ឈុតកម្រាលពូក + ស្រោមខ្នើយ + ជាមួយនឹងស្រោមភួយ

ផលិតពី : 100% Polyester Microfiber

ទំហំ : 1.5M,1.8M,2M

មួយឈុត :ខ្នើយ 2 ,  1 ស្រោមពូក , (ស្រោមភួយ1)

 

លេខហាងនៅផ្សារ​សមានា​​ ភ្នំពេញ
5-05,5-04,5-03,5-02,5-01,2-75,2-73,2-67,2-65,2-63,2-61,2-56,2-55,2-54,...
ឈ្មោះហាង : GOODS YIWU
ផលិតផលសំខាន់ : របស់របរប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ
កម្រិតហាង :
Contact Number:(+855)96 992 3683

ស្កេនដើម្បីទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិត

ឈ្មោះទំនិញ : ឈុតកម្រាលពូក + ស្រោមខ្នើយ + ជាមួយនឹងស្រោមភួយ

ផលិតពី : 100% Polyester Microfiber

ទំហំ : 1.5M,1.8M,2M

មួយឈុត :ខ្នើយ 2 ,  1 ស្រោមពូក , (ស្រោមភួយ1)

Looking for the daily updates of New and Special products!!

Hey...!!!

Looking for the daily updates of New and Special products!!