ព័ត៌មានរបស់ហាង

ឈ្មោះហាង៖ GOODS YIWU

ផលិតផលចម្បងៈរបស់របរប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ

កម្រិតហាង

លេខហាងនៅផ្សារ​សមានា​​ ភ្នំពេញ

5-05,5-04,5-03,5-02,5-01,2-75,2-73,2-67,2-65,2-63,2-61,2-56,2-55,2-54,2-53,2-52,2-51,2-50,2-49,1-83,1-81,1-79,1-77,1-76,1-75,1-74,1-73,1-72,1-71,1-68,1-66,1-64,1-62,1-45,1-43,1-41,1-39,1-37

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ហាង

ប្រូម៉ូសិនចុងឆ្នាំ ថ្លៃដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទំនិញទាំងអស់លើសពី $1,000 និងបញ្ចុះតម្លៃ 20% សម្រាប់ទំនិញលើសពី $5,000 ! ! !

ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនង

អ៊ីមែល: si.li@keesson.com

លេខ​ទំនាក់​ទំនង(+855)96 992 3683

ហាង​នៅលើ​អន​ឡា​ញ
ស្កេនកូដ ដើម្បីចូលទៅហាងនៅសមនា
Poster
រូបប៉ាណូរ៉ាម៉ា
វីដេអូ
Offline Shop Units in Samanea Yangon

5-05,5-04,5-03,5-02,5-01,2-75,2-73,2-67,2-65,2-63,2-61,2-56,2-55,2-54,2-53,2-52,2-51,2-50,2-49,1-83,1-81,1-79,1-77,1-76,1-75,1-74,1-73,1-72,1-71,1-68,1-66,1-64,1-62,1-45,1-43,1-41,1-39,1-37

ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនង

អ៊ីមែល: si.li@keesson.com

លេខ​ទំនាក់​ទំនង(+855)96 992 3683