ព័ត៌មានរបស់ហាង

ឈ្មោះហាង៖ OURCHOICE

ផលិតផលចម្បងៈសម្ការៈកែលំអគេហដ្ឋាន

កម្រិតហាង

លេខហាងនៅផ្សារ​សមានា​​ ភ្នំពេញ

1-35,1-34,1-33,1-32,1-31

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ហាង

ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនង

អ៊ីមែល: 8478733@qq.com

លេខ​ទំនាក់​ទំនង2342121313

ហាង​នៅលើ​អន​ឡា​ញ
ស្កេនកូដ ដើម្បីចូលទៅហាងនៅសមនា
Poster
Offline Shop Units in Samanea Yangon

1-35,1-34,1-33,1-32,1-31

ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនង

អ៊ីមែល: 8478733@qq.com

លេខ​ទំនាក់​ទំនង2342121313