ព័ត៌មានរបស់ហាង

ឈ្មោះហាង៖ 鑫涛百货

ផលិតផលចម្បងៈភាពចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃ

កម្រិតហាង

លេខហាងនៅផ្សារ​សមានា​​ ភ្នំពេញ

1-17,1-19,1-2,1-123

Shop Announcement

Contact Details

អ៊ីមែល:

Contact Number:

ហាង​នៅលើ​អន​ឡា​ញ
ស្កេនកូដ ដើម្បីចូលទៅហាងនៅសមនា